Přijímací řízení a studium

 

Talentové zkoušky do ZUŠ Sušice - doplňkové
Dne 14. září 2017 od 14.00 do 16.00
proběhnou doplňkové zkoušky do Základní umělecké školy v Sušici.
Od září otevíráme nový předmět „hra na violoncello”,
ale vítáni jsou zájemci o všechny obory!
Talentové zkoušky proběhnou v ředitelně ve II. patře.
Na všechny muzikanty, výtvarníky i tanečníky se těšíme!
ZUŠ Fr. Stupky, Sušice, Lerchova 255


Přijímací zkoušky na šk. rok 2017/2018

25.-26.5. 2017 od 14 do 16 hod. v ZUŠ

v příslušných učebnách (VO+TO 1. patro, HO 2. patro)


 Pokyny pro rodiče

 • ZUŠ je tříoborová HO, VO, TO.

HO (hudební obor - součástí je SDS - Sušický dětský sbor a soubory - smyčcový, flétnový, lidový, klarinetový...) - 1.+2. patro budovy ZUŠ.

 

VO (výtvarný obor) - 1. patro budovy ZUŠ.

 

TO (taneční obor) - 1. patro budovy ZUŠ.

 

 • V HO přijímáme žáky na nástroje: klavír, akordeon, keyboard, housle, viola, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, saxofon, sborový zpěv, kytara, sólový zpěv, varhany, violoncello.
 • PHV (přípravná hudební výchova) - 2 roky (PHV1, PHV2), zjišťuje se, jak se rozvíjí talent žáka.
 • V HO je povinnou součástí studia Hudební nauka (HN1-HN5) a souborová hra (viz školní vzdělávací plán). Ředitel může na žádost zákonných zástupců žáka prominout docházku na výuku částečně nebo zcela, žák je však povinen minimálně jednou za pololetí vykonat zkoušku z příslušného učiva podle rozvrhu = v hodině daného předmětu (viz Rozvrhy kolektivních předmětů v sekci Úvodní informace), zpravidla první týden v lednu (1.pol.) a první týden v červnu (2.pol.) - žádost zde . Požadavky pro HN1-5 viz http://zussusice.cz/Hudebni-nauky-HN.html . Pokud je žák při přezkoušení (testu) hodnocen známkou 3 nebo 4, samostudium nezvládl a nebude mu proto v následujícím pololetí umožněno.

 

 • Talent nestačí, nutnost každodenního cvičení.
 • Školné – ze školného se hradí  provoz školy, výpočet podle výdajů z předchozího roku. Školné se platí pololetně na účet ZUŠ do 30.10. a 30.3.
 • Žáci SDS pokud  hrají na nástroj nebo studují obor sólový zpěv, platí pololetně sborové školné 50,- Kč.

 • Slevu na školném ze soc. důvodů škola  neposkytuje.
 • Pokud je žák nemocen celý kalendářní měsíc a žák přinese potvrzení od lékaře že byl  od 1. – 31. (či 28., 29, 30. - dle měsíce a roku) nemocen, škola může poskytnout slevu, pokud o to rodič požádá.
 • Odhlásit žáka lze k 30.1. a  30.6. (uvedeno na přihlášce) - dle vyhlášky 71/2005 o ZUŠ.
 • Žákovské koncerty (koncerty TO a SDS, výstavy VO), třídní přehrávky a soutěže  jsou součástí vzdělávání v ZUŠ (vyjímku tvoří mimoškolní sborové koncerty, soustředění apod., případně jiné mimoškolní aktivity).

 

TOPlist
aktualizováno: 15.01.2018 11:51:20