Hudební nauky (HN)

 

jsou povinnou součástí studia hudebního oboru (HO). Ředitel může na žádost zákonných zástupců žáka prominout docházku na výuku částečně nebo zcela, žák je však povinen minimálně jednou za pololetí vykonat zkoušku z příslušného učiva podle rozvrhu = v hodině daného ročníku (viz Rozvrhy kolektivních předmětů v sekci Úvodní informace), zpravidla první týden v lednu (1.pol.) a první týden v červnu (2.pol.) - žádost zde .

Požadavky pro HN1-5 viz níže. Pokud je žák při přezkoušení (testu) hodnocen známkou 3 nebo 4, "samostudium" nezvládl a nebude mu proto v následujícím pololetí umožněno.


 

Práce žáků
- různé:
 
- zvukové ukázky:
5. ročník 2012 - "Muzicírung" - zápis vlastní skladby notační program
 
- video ukázky:
5. ročník 2013 - HN - JAM
4. ročník 2013 - skororondo "Každý něco.."
3. ročník 2012 - Medvědi dětmi do tria instrumentované
5. ročník 2012 - Ragtime vesele scénicky zpracovaný
5. ročník 2009 - fixovaná improvizace

Přehled učiva
(soubory ke stažení):
 
5. ročník - připravuje se

Požadavky - ukázkové testy 1. pololetí:

(dotazy a konzultace na verza@seznam.cz - jan pelech)

 

Test 1. pol. 1. ročník

1. Zapiš do 2/4 taktu 2 osminové a zbytek doplň.  

2. Kolik trámečků (praporků) má čtyřiašedesátinka ?

3. Na kolik dob (jiných not) je čtvrťová s tečkou ?

4. Seřaď od nejhlubší oktávy do nejvyšší – subkontra, malá, kontra, velká, jednočárkovaná.

5. Seřaď a zapiš od nejvyššího tónu k nejhlubšímu – c1, h2, D, e, F1, G2.

6. Nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny (v naší běžné hudbě) je ...?

7. Půltóny v durové stupnici jsou mezi ...?

8. Co dělá s notou křížek #, béčko b, odrážka  ?

9. Zapiš basový klíč a c1 v něm.

10. Jmenuj stupnice dur do 3 křížků.

 

Test 1. pol. 2. ročník

 1. Zapiš od tónu c1: č.4, v.6, č.1, v.2
 2. Zapiš předznamenání: C dur, B dur, D dur, F dur, G dur
 3. Půltóny v mollové stupnici aiolské a harmonické jsou mezi ...?
 4. Na jakém stupni mollové (harmonické a melodické) a durové stupnice je tzv. citlivý tón?
 5. Co je to „transponovat“ ?
 6. Co je akord ?
 7. Seřaď od nejhlubší oktávy do nejvyšší – subkontra, malá, kontra, velká, jednočárkovaná.
 8. Zapiš v houslovém klíči – c1, h2, a (malé a). Zapiš v basovém klíči D, e, F1.
 9. Nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny (v naší běžné hudbě) je ...?
 10. Půltóny v durové stupnici jsou mezi ...?

 

Test 1. pol. 3. ročník

 1. Zapiš od tónu d1: č.5, od tónu a1: v.3, od tónu g1: č.8, od tónu e1: v.6
 2. Zapiš od tónu d1: zv.5, od tónu a1: m.3, od tónu g1: zm.8, od tónu e1: zv.6
 3. Napiš základní harmonické funkce (TDS) pro C, D, G dur.
 4. Napiš dominantní septakord k D dur, E dur, Cis dur.
 5. Co je to instrumentální hudba, co je vokální hudba.
 6. Zapiš předznamenání: C dur, D dur, Fis dur, Cis dur, A dur
 7. Půltóny v mollové stupnici aiolské a harmonické jsou mezi ...?
 8. Na jakém stupni mollové (harm. a melodické) a durové stupnice je tzv. citlivý tón?
 9. Co je to „transponovat“ ?
 10. Zapiš v houslovém klíči – c1, h2, a (malé a). Zapiš v basovém klíči D, e, F1.

 

Test 1. pol. 4. ročník

 1. Zvětšený kvintakord od c1 (C5+), es1 (Es5+), e1 (E5+).
 2. Zmenšený kvintakord od d1 (Dmi5-), es1 (Esmi5-), h1 (Hmi5-).
 3. Co je konsonance a disonance, napiš příklad.
 4. Enharmonicky zaměň as1, e1, h.
 5. Co je to modulace, tonální skok.
 6. Napiš alespoň 3 příklady vyjadřovacích prostředků hudby (čím hudba „mluví“).
 7. Co jsou paralelní stupnice? Napiš paralelní k C, D, F, B, G dur.
 8. Odvozené intervaly v C, D, E dur: napiš zv.4, m.3 od d1, m.6, zv.7 od e1, zv.4, zm.5 od c1.
 9. Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur.
 10. Napiš obraty kvintakordu c moll.
 

Test 1. pol. 5. ročník

 1. Zvětšený kvintakord od es1, e1, b (malé), h (malé).
 2. Zapiš v.9, m.10, zv.11, zm.12 od c1
 3. Zapiš tvrdě velký septakord od es1, e1 a měkce malý septakord od fis1, a1.
 4. Co je konsonance a disonance, napiš příklad.
 5. Enharmonicky zaměň as1, e1, h.
 6. Co je to modulace a tonální skok.
 7. Napiš alespoň 3 příklady vyjadřovacích prostředků hudby (čím hudba „mluví“).
 8. Napiš představitele romantismu, impresionismu, expresionismu a uveď alespoň 1 dílo.
 9. Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur.
 10. Napiš obraty kvintakordu d moll.

 

 požadavky - ukázkové testy 2. pololetí:

 

Test 2. pol. 1. ročník

1. Zapiš do 2/4 taktu 1 čtvrťovou a  zbytek doplň. 

- znalost základních taktů 2/4 3/4 4/4, základních druhů not a pomlk 

   

2. Co je ligatura (napiš v notách) ?

- znalost hudebních termínů a značek akcent, koruna, ligatura, repetice, prima-sekunda volta, Da Capo al Fine, p, pp, ppp, f, ff, fff, mp, mf, cresc., decresc, dim., allegro, allegretto, moderato, andante, accelerando, ritardando, a tempo, staccato, legato,

 

3. Na kolik dob (jiných not) je čtvrťová s tečkou ?

- schopnost "spočítat" délku not s tečkou (půlová, čtvrťová, osminová)

 

4. Správně zapiš písmenky „b subkontra, f malé, g jednočárkované, a velké“

- základní orientace v označení not v jednotlivých oktávách (subkontra C2-H2, kontra C1-H1, velká C-H, malá c-h, jednou (dvou, tří, čtyř, pěti) čárkovaná c1-h1

5. Co je legato ?

- viz otázka 2

6. Co je fotissimo ? Jak to zapíšeš v notách ?

- viz otázka 2

7. Půltóny v durové stupnici jsou mezi ...?

- orientace ve stavbě durové stupnice, schopnost určit celotónovou nebo půltónovou vzdálenost mezi jednotlivými stupni stupnice

8. Co je koruna ? Jak ji zapíšeš v notách  ?

- viz otázka 2

9. Zapiš stupnici F dur.

- znalost stupnic do 3 křížků a do 3 béček, znalost posuvek (křížek, béčko, odrážka)

 

10. Jmenuj stupnice dur do 3 křížků a 3 béček.

- viz otázka 9

 

Test 2. pol. 2. ročník

1. Zapiš od tónu g (v G dur): č.4, v.6, č.1, v.2

- znalost základních intervalů ve všech stupnicích dur

 

2. Zapiš předznamenání: C dur, Es dur, E dur, F dur, A dur

- znalost všech durových stupnic  (do 7 křížků a 7 béček)

 

3.Známe 3 druhy mollových stupnic. Kam při jejich stavbě dáš mezi sousední tóny půltón? moll harmonická  moll melodická moll aiolská

- orientace ve stavbě mollové stupnice, schopnost určit celotónovou nebo půltónovou vzdálenost mezi jednotlivými stupni stupnice

 

4. Napiš obraty kvintakordu D dur

- znalost kvintakordů a jejich obratů (sextakord, kvartsextakord) všech durových stupnic

 

5. Co je to „transponovat“ ?

- znalost hudebních termínů akord, tónický kvintakord, sextakord, kvartsextakord, citlivý tón, transpozice, presto, vivo, adagio, lento, cantabile, dolce

 

6. Co je „triola“ ?

- znalost zvláštních rytmických útvarů - triola, synkopa, předtaktí

 

7. Přiřaď správně české termíny k italským. (lento, dolce, presto - velmi rychle, táhle, sladce)

 

8. Zapiš kvintakord F dur, C dur, B dur.

- viz otázka 4

 

9. Co je „synkopa“ ?

- viz otázka 6

 

10. Co je „předtaktí“ ?

- viz otázka 6

 

Test 2. pol. 3. ročník

1. Co jsou paralelní stupnice ? Napiš paralelní k C, A, As, Es, E dur.
- dovednost najít paralelní stupnice známe-li dur (mollová leží na jejím 6 stupni) i obráceně=schopnost odvodit všechny mollové stupnice do 7 křížků a 7 béček
 
2. Odvozené intervaly: napiš m7 od f, m6 od f, zv2 od f, zv3 od a, zv.7 od a, zv5 od a.
- zalost základních intervalů a dovednost tvořit odvozené (z velkých - malé a zvětšené, z čistých - zmenšené a zvětšené) ve všech stupnicích dur
 
3. Napiš základní harmonické funkce pro G dur.
- znalost základních funkcí T - tónika, D - dominanta, S - subdominanta a kvintakordů na nich vystavěných ve všech dur stupnicích
 
4. Napiš obraty kvintakordu Es dur.
- znalost kvintakordů a jejich obratů (sextakord, kvartsextakord) všech durových stupnic
 
 
5. Kolik hráčů hraje v duu, triu, kvartetu, kvintetu ?
- znalost hudebních termínů duo, trio, kvarteto, kvinteto, orchestry symfonické a komorní - smyčcové, dechové, lidové
 
6. Zapiš předznamenání: C dur, Es dur, E dur, F dur, A dur
 - znalost předznamenání všech stupnic dur, schopnost odvodit paralelní moll
 
7. Jaký je rozdíl mezi operou a operetou ?
- znalost hudebních termínů píseň, kantáta, opera (overtura, libreto, árie), opereta, pěvecké hlasy - soprán, alt, tenor, bas (ev. baryton, mezzosoprán)
 
8. To co ti přehraji je motiv nebo téma a proč ?
 - znalost hudebních termínů motiv, téma - schopnost při poslechu analyzovat
 
9. Co znamená vokální, instrumentální ?
 - znalost hudebních termínů vokální a instrumentální hudba
 
10. Jakou formu má následující píseň ?
- znalost základních hudebních forem - malá jedno, dvou a třídílná

 

Test 2. pol. 4. ročník

1. Zmenšený kvintakord od d1, e1 a zvětšený kvintakord od g1, as1.

- znalost durových kvintakordů všech stupnic (1., 3., 5. stupeň stupnice), schopnost pomocí posuvek zvýšit 5. stupeň (a vytvořit tak zvětšený)  nebo snížit 3. a 5. stupeň (a vytvořit tak zmenšený kvintakord)

 

2. Zapiš tvrdě velký septakord od es1, e1 a měkce malý septakord od fis1, cis1.
 - znalost všech stupnic, schopnost určit 1., 3., 5. a 7. stupeň (dur - tvrdě velký septakord - např. Amaj, moll - měkce malý septakord např Am7)
3. Co je konsonance a disonance, napiš příklad.
- znalost hudebních termínů, schopnost posoudit libo a nelibozvučnost

4. Enharmonicky zaměň fis1, f1, b

- základní orientace v tónové řadě, schopnost stejně znějící tón, akord, stupnici zapsat alternativním způsobem

5. Co je to modulace a tonální skok.
 - znalost hudebních výrazů modulace a tonální skok, shopnost posoudit změnu  tóniny skladby pozvolnou (modulaci) a okamžitou (tonální skok)
 
6. Napiš alespoň 3 příklady vyjadřovacích prostředků hudby.

- orientace v hudebních termínech melodie, harmonie, rytmus, dynamika, tempo, instrumentace

 

7. Co jsou paralelní stupnice ? Napiš paralelní k C, A, As, Es, E dur.
 - opakování 3. ročníku
 
8. Odvozené intervaly: napiš m7 od f, m6 od f, zv2 od f, zv3 od a, zv.7 od a, zv5 od a.
 - opakování 3. ročníku
 
9. Napiš základní harmonické funkce pro C, F, B dur.
 - opakování 3. ročníku
 
10. Napiš obraty kvintakordu e moll.
 - opakování 3. ročníku

 

Test 2. pol. 5. ročník

 

1. Zapiš m3 a v3 od c, d, e, f, g, a.

 - opakování přechozích ročníků 

2. Zapiš zvětšený kvintakord od c, f, g a zmenšený kvintakord od c, f, g.

 - opakování přechozích ročníků 

3. Zapiš tvrdě velký septakord od c, g, f a měkce malý septakord od a, e, d.

 - opakování přechozích ročníků 

4. Zapiš zmenšený septakord od c, f, b.

 - schopnost z tvrdě velkého kvintakordu (1., 3., 5., 7. stupeň dur stupnice) odvodit zmenšený septakord (2x snížením 7. stupně, 1x snížení 3. a 5. stupně)

5. Jmenuj dvě nejstarší české hudební památky.

 - znalost hlavních období vývoje hudby (pravěk, středověk - Románské období, Gotika, novověk - Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus, Impresionismus, Hudba 20. století)

6. Zapiš velkou nonu, malou decimu a čistou undecimu od d1.

- znalost intervalů přesahujících oktávu - nóna, decima, undecima, duodecima, tercdecima

 

7. Co v 6. a 7. století "vymyslel" papež Řehoř a kolik hlasů to má ?

 - viz otázka 5 a 8

8. Co je „homofonie“ a  co jsou „neumy?

 - znalost hudebních pojmů  - homofonie (vícehlas s jednou základní melodií), polyfonie (vícehlas - nerozlišují se hlavní a vedlejší hlasy), neumy (první notové písmo podobné diakritickým znaménkům), hymnus (zhudebněný chvalozpěv - nepochází z bible), žalmy (zhudebnělé oslavné a prosebné texty Starého zákona), melismatický zpěv (na 1 slabiku více tónu), sylabický zpěv (1 slabika na jeden tón)

9. Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur. Napiš obraty kvintakordu c moll.

 - opakování předchozích ročníků

10. Poslechy - Má vlast + ukázky z hodin HN5 od pravěku do hudby 20.st.

- Pravěk

zpěv australských domorodců (aboriginů), indiani mapuche

- Starověk

kithara jako doprovodný nástroj

- Středověk

gregoriánský chorál - Kyrie

- Renesance

Turdion - starofrancouzská píseň (Batalion)

- Baroko

Toccata a fuga d moll - J.S. Bach, Čtvero ročních období - A. Vivaldi, G.F. Handel - Mesiáš-Glory of The Lord, G.P. Telemann - Sonata in C pro 2 housle,

- Klasicismus

L.v. Beethoven - Osudová, F.  Liszt - Preludium a fuga, Ryba J.J. - Česká mše vánoční, Mozart W.A. - Malá noční hudba, Haydn J. - Symfonie c.101

- Romantismus

Bizet G. - opera Carmen-předehra, Čajkovský P.I. - Klavírní koncert b moll, Dvořák A. - Novosvětská symfonie - Largo, Mendelssohn-Bartholdy F. - Svatební pochod, Verdi G. - La Traviata, Smetana B. - Prodaná nevěsta, Strauss J. (mladší ) - Na modrém Dunaji

- Přelom 19. a 20.st.

Debussy C. Faunovo odpoledne (impressionismus), Musorgskyj M.P. - Kartinky, Rimskij-Korsakov N. - Let čmeláka, Ravel M. - Bolero, Rachmaninov S.V. - Klavírní koncert, Schonberg A. Fantazie,op. 47 (expresionisus)

 

TOPlist
aktualizováno: 15.01.2018 11:51:20