Zájemci o studium

Ke studiu přijímáme žáky na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

ZUŠ Fr. Stupky Sušice vzdělává žáky ve třech oborech – hudebním, výtvarném a tanečním.

Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají před tříčlennou komisí ve druhé polovině května. Úspěšní uchazeči o studium, kteří dosáhli věku 5 let, se stávají žáky školy k 1. září daného roku.

Odhlásit žáka ze studia mohou zákonní zástupci (zletilí žáci) pouze písemně do 31. ledna nebo 30. června.
 
Organizace školního roku se řídí nařízením MŠMT. Prvním dnem nového školního roku začíná i výuka v ZUŠ v Sušici zápisem a informativními schůzkami s učiteli všech vyučovaných předmětů – vždy ve 14.00 hodin.

Studium je rozděleno na:
• přípravné studium (1 – 2 roky; žáci od 5 let)
• studium 1. stupně (4 – 7 let; podle ŠVP; žáci od 7 let)
• studium 2. stupně (3 – 4 roky; podle ŠVP; žáci od 14 let)
• studium pro dospělé (studující, do 26 let)
Podle zvoleného oboru a předmětu jsou žáci vyučováni podle školního vzdělávacího programu individuálně, ve skupinkách i kolektivně. V hudebním oboru jsou součástí výuky hodiny hudební nauky; od 4. ročníku mají žáci hudebního oboru povinnou souborovou hru.

Ředitel může na žádost zákonných zástupců žáka prominout ze závažných důvodů částečně nebo zcela docházku na výuku hudební nauky či souborové hry. Žák je však povinen minimálně jednou za pololetí vykonat zkoušku z příslušného učiva podle rozvrhu v hodině daného předmětu, zpravidla první týden v lednu (1. pol.) a první týden v červnu (2. pol.).

Žáci SDS pokud  hrají na nástroj nebo studují obor sólový zpěv, platí pololetně sborové školné 50,- Kč.

Slevu na školném ze sociálních důvodů škola neposkytuje.

Žákovské koncerty (koncerty TO a SDS, výstavy VO), třídní přehrávky a soutěže jsou součástí vzdělávání v ZUŠ (výjimku tvoří mimoškolní sborové koncerty, soustředění apod., případně jiné mimoškolní aktivity).

Bližší informace rádi poskytneme na info@zussusice.cz nebo na 376 523 202.