O škole

Historie

Hudba a hudební školství má v historii i současnosti Sušice nezastupitelné místo. Již v roce 1860 byl v Sušici založen Zpěvácký spolek svatý Václav, jehož důstojným pokračovatelem je pěvecký sbor Svatobor, hře na hudební nástroje se vyučovalo v klášteře Školských sester de Notre Dame již na konci 19. století.

První městskou hudební školu zřídilo zastupitelstvo Sušice 26. července roku 1940. Její činnost však byla ukončena ještě během nacistické okupace a obnovena byla až 1. září roku 1952. Již tehdy se v jejím názvu objevilo (a dodnes zůstalo) jméno rodáka z nedalekých Tedražic, dirigenta České filharmonie, Františka Stupky.

Základní hudební škola, Lidová škola umění a od roku 1990 Základní umělecká škola Františka Stupky sídlila dlouhý čas v tzv. vile u Skalů v ulici T. G. Masaryka, v roce 1993 se přestěhovala a postupně zabydlela ve třech patrech nové budovy v ulici Lerchova. A není bez zajímavosti, že současné prostory, které obývá, se nachází právě v bývalém klášteře Školských sester.

Současnost

Zastupitelstvo Města Sušice usnesením ze dne 22. června 2011 schválilo převedení zřizovatelské funkce Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy zřizované Plzeňským krajem na město Sušici ke dni 1. lednu 2012 a k tomuto dni schválilo Základní školu Františka Stupky jako příspěvkovou organizaci Města Sušice.

Zastupitelstvo města Sušice schválilo dne 13. 9. 2017 nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, ve kterém je příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost.

V současné době škola vyučuje žáky ve třech oborech (hudební, taneční, výtvarný), působí zde 24 pedagogové a dvě provozní zaměstnankyně.

Základní umělecká škola Františka Stupky je od 1. 7. 2002 samostatným právním subjektem. Sídlí v Sušici, v ulici Lerchova, č.p. 255.

ZUŠ v Sušici je jedním z hlavních organizátorů kulturního života města i jeho okolí. Má širokou spádovou oblast. O jejím nezastupitelném významu svědčí množství veřejných vystoupení žáků i učitelů, účast v soutěžích hudebních, tanečních i výtvarných, zahraniční zájezdy, atd. Individuální výuka je úzce propojena s působením žáků ve školních souborech – lidová muzika, smyčcový, flétnový a taneční soubor.

V rámci školy působí i Sušický dětský sbor, který byl založen v roce 1969 Josefem Baierlem. Jeho koncertní a umělecká činnost je známá u nás i v zahraničí. V současné době působí na škole několik přípravných pěveckých sborů (Broučci, Sluníčka, Včelky), Hlavní sbor a Chlapi SDS. Také dětské pěvecké sbory mají za sebou nesčetné množství domácích i zahraničních zájezdů.

Tento stručný výčet činnosti by nebyl úplný bez zmínky o smíšeném pěveckém sboru Svatobor. Sbor využívá koncertního sálu budovy jako zkušebnu a na činnosti sboru se podílí řada učitelů školy. Také Svatobor absolvuje ročně množství veřejných vystoupení, domácích i zahraničních zájezdů. Svou sounáležitostí a spoluprací s naší školou má rovněž své místo v její historii.

V budově ZUŠ Fr. Stupky našla (kromě Svatoboru) útočiště i další hudební uskupení:

• KARAVANA SWINGersBAND – swingový orchestr;
• Faux Pas – ženský pěvecký sbor;
• Metanoia – smíšený pěvecký sbor věnující se duchovní hudbě;
• Paddy`sBangers – chlapský vokální sextet;
• Go. Spirit – nově vznikající pěvecké studentské těleso.

A za zmínku určitě stojí, že ve všech výše uvedených orchestrech a sborech najdete v hojné míře bývalé členy Sušického dětského sboru.

Za celou dobu svého trvání vychovala ZUŠ celou řadu amatérských i profesionálních muzikantů, výtvarníků i tanečníků, a stala se nedílnou součástí novodobé historie města. Svým mnohaletým působením významně přispěla a přispívá k bohatosti jeho kulturní a společenské úrovně.

Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622; rektor pražské univerzity, hudební skladatel, jeden z nejslavnějších humanistických latinsky píšících básníků své doby) řekl: „Buď, cos byla, Sušice, bohatá a plodná učenci.“

Kdyby dnes viděl kulturní život v Sušici, jistě by dodal: „A muzikanty!“