Trochu historie


ZUŠ má nový taneční sál
V dubnu 2017 proběhla kolaudace nových prostor Tanečního oddělení včetně nového tanečního sálu v přízemí budovy ZUŠ. Děkujeme Městu Sušice a všem zúčastněným.
 
 
ZUŠ "přešla pod město"

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 910/11 ze dne 22. září 2011 rozhodlo
o zrušení Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy (IČ 70838577) ke dni 31. prosinci 2011.

Zastupitelstvo Města Sušice usnesením ze dne 22. června 2011 bod 23 schválilo převedení zřizovatelské funkce Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy zřizované Plzeňským krajem na Město Sušici ke dni 1. lednu 2012.

Zastupitelstvo Města Sušice usnesením ze dne 14. září 2011 bod 5, písm. a) zřídilo ke dni
1. lednu 2012 Základní uměleckou školu Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy (IČ 73741060) jako příspěvkovou organizaci Města Sušice.

 

ZUŠ dostala nový kabát

  

průběh rekonstrukce (výměna oken a zateplení) - stavba začala o jarních prázdninách v únoru 2009 a dále pokračovala za provozu, během letních prázdnin byla dokončena čelní část kvůli omezenému vstupu do budovy a bezpečnosti žáků, slavnostně byla řediteli ZUŠ předána starostou za přítomnosti hlavních realizátorů 25. 9. 2009.

 

Díky zateplení došlo v tomto školním roce k finančním úsporám. ZUŠ Fr. Stupky je jediný druh školy, který od svého zřizovatele (Plzeňský kraj) nedostává žádné finanční prostředky na provoz (jen na platy). Z ušetřených prostředků může škola nakoupit důležité učební pomůcky, hudební nástroje, vybavení školy atd.

 

Jménem zaměstnanců, žáků a jejich rodičů děkujeme Městu Sušice za to, že škola platí jen část stanoveného nájemného (ze 160 000,- pouhých 40 000,- Kč). Tato sleva se odráží na školném, které by bylo výrazně vyšší.

 

 

 
 

 

Historie hudebního školství v Sušici

 

 

Historie hudebního školství v Sušici je spjata s novodobou historií města. Městská hudební škola zde vznikla v druhém roce tzv. protektorátu 26. 7. 1940, kdy městské zastupitelstvo schválilo její zřízení. K otevření hudební školy uveřejnil v červenci 1940 článek v tehdejších Sušických listech prof. František Stupka, dirigent České filharmonie a rodák zdejšího kraje.

Škola neměla bohužel dlouhého trvání. Zanikla ještě během okupace zásahem nacistických úřadů, které v souladu se svojí okupační politikou bránily rozvoji českého školství a kulturní život se snažily přizpůsobit svým potřebám. Po válce trvalo ještě řadu let, než byla hudební škola znovu otevřena. Stalo se tak 1. září 1952 a její název byl Základní hudební škola Františka Stupky. V padesátých letech byla přestěhována do bývalé MŠ ve vile u Skalů.V témže roce došlo také k přejmenování Základních hudebních škol na Lidové školy umění. U Skalů škola setrvala nepřetržitě až do listopadu 1993, kdy došlo k jejímu přestěhování do budovy bývalé divize. Zde je škola umístěna dosud. V r. 1990 se Lidovým školám umění dostalo nového názvu – Základní umělecké školy.

Budova bývalé divize soužila převážně jako kanceláře pro důstojníky a pro účely hudebního školství nebyla adaptována. Do budoucna je třeba opravit okna, chodby, nevyhovují učební prostory (žádné odhlučnění), osvětlení neodpovídá předepsaným normám.

ZUŠ v Sušici je hlavním organizátorem hudebního života města i jeho okolí. Má širokou spádovou oblast. O jejím nezastupitelném významu svědčí množství veřejných vystoupení žáků i učitelů, účast v soutěžích, zahraniční zájezdy jakož i řada výměnných koncertů. Kromě výuky na jednotlivé nástroje a kolektivních předmětů vyvíjí činnost žákovská lidová muzika, houslový, flétnový a taneční soubor. Řada těchto souborů podniká zahraniční zájezdy a výměnné koncerty se svými partnery.

V rámci školy působí i Sušický dětský sbor, jehož koncertní a umělecká činnost je známa u nás i v zahraničí. V současné době působí na škole několik přípravných pěveckých sborů: Broučci, Sluníčka, Včelky, Koncertní a Komorní sbor. Také dětské pěvecké sbory mají za sebou nesčetné množství domácích i zahraničních zájezdů.

Předpokládáme, že v budoucnu ještě přibude dechový orchestr a oddělení dramatické výchovy.

Z těchto důvodů je zapotřebí, aby i naše škola po stavební a estetické stránce byla řešena co nejlépe a uzpůsobena svým potřebám.

Tento stručný výčet činnosti ZUŠ v Sušici a jejích přidružených souborů by nebyl úplný, kdybychom vynechali smíšený pěvecký sbor Svatobor. Sbor využívá koncertního sálu budovy jako zkušebnu a na činnosti sboru se podílí řada učitelů školy. Také Svatobor absolvoval množství veřejných vystoupení, domácích i zahraničních zájezdů, natáčení v rozhlasu i televizi. Svou sounáležitostí a spoluprací s naší školou má rovněž své místo v její historii.

Za celou dobu svého trvání se stala ZUŠ nedílnou součástí novodobé historie města a svým mnohaletým působením významně přispěla a přispívá k bohatosti jeho kulturní a společenské úrovně.

TOPlist
aktualizováno: 15.01.2018 11:51:20