Požadavky - ukázkové testy 2. pololetí

Test 2. pol. 1. ročník
1. Zapiš do 2/4 taktu 1 čtvrťovou a  zbytek doplň. 
- znalost základních taktů 2/4 3/4 4/4, základních druhů not a pomlk 
   
2. Co je ligatura (napiš v notách) ?
- znalost hudebních termínů a značek akcent, koruna, ligatura, repetice, prima-sekunda volta, Da Capo al Fine, p, pp, ppp, f, ff, fff, mp, mf, cresc., decresc, dim., allegro, allegretto, moderato, andante, accelerando, ritardando, a tempo, staccato, legato,

3. Na kolik dob (jiných not) je čtvrťová s tečkou ?
- schopnost "spočítat" délku not s tečkou (půlová, čtvrťová, osminová)

4. Správně zapiš písmenky „b subkontra, f malé, g jednočárkované, a velké“
- základní orientace v označení not v jednotlivých oktávách (subkontra C2-H2, kontra C1-H1, velká C-H, malá c-h, jednou (dvou, tří, čtyř, pěti) čárkovaná c1-h1
5. Co je legato ?
- viz otázka 2
6. Co je fotissimo ? Jak to zapíšeš v notách ?
- viz otázka 2
7. Půltóny v durové stupnici jsou mezi ...?
- orientace ve stavbě durové stupnice, schopnost určit celotónovou nebo půltónovou vzdálenost mezi jednotlivými stupni stupnice
8. Co je koruna ? Jak ji zapíšeš v notách  ?
- viz otázka 2
9. Zapiš stupnici F dur.
- znalost stupnic do 3 křížků a do 3 béček, znalost posuvek (křížek, béčko, odrážka)

10. Jmenuj stupnice dur do 3 křížků a 3 béček.
- viz otázka 9

Test 2. pol. 2. ročník
1. Zapiš od tónu g (v G dur): č.4, v.6, č.1, v.2
- znalost základních intervalů ve všech stupnicích dur

2. Zapiš předznamenání: C dur, Es dur, E dur, F dur, A dur
- znalost všech durových stupnic  (do 7 křížků a 7 béček)

3. Známe 3 druhy mollových stupnic. Kam při jejich stavbě dáš mezi sousední tóny půltón? moll harmonická  moll melodická moll aiolská
- orientace ve stavbě mollové stupnice, schopnost určit celotónovou nebo půltónovou vzdálenost mezi jednotlivými stupni stupnice

4. Napiš obraty kvintakordu D dur
- znalost kvintakordů a jejich obratů (sextakord, kvartsextakord) všech durových stupnic

5. Co je to „transponovat“ ?
- znalost hudebních termínů akord, tónický kvintakord, sextakord, kvartsextakord, citlivý tón, transpozice, presto, vivo, adagio, lento, cantabile, dolce

6. Co je „triola“ ?
- znalost zvláštních rytmických útvarů - triola, synkopa, předtaktí

7. Přiřaď správně české termíny k italským. (lento, dolce, presto - velmi rychle, táhle, sladce)

8. Zapiš kvintakord F dur, C dur, B dur.
- viz otázka 4

9. Co je „synkopa“ ?
- viz otázka 6

10. Co je „předtaktí“ ?
- viz otázka 6

Test 2. pol. 3. ročník
1. Co jsou paralelní stupnice ? Napiš paralelní k C, A, As, Es, E dur. - dovednost najít paralelní stupnice známe-li dur (mollová leží na jejím 6 stupni) i obráceně=schopnost odvodit všechny mollové stupnice do 7 křížků a 7 béček  
2. Odvozené intervaly: napiš m7 od f, m6 od f, zv2 od f, zv3 od a, zv.7 od a, zv5 od a. - zalost základních intervalů a dovednost tvořit odvozené (z velkých - malé a zvětšené, z čistých - zmenšené a zvětšené) ve všech stupnicích dur  
3. Napiš základní harmonické funkce pro G dur. - znalost základních funkcí T - tónika, D - dominanta, S - subdominanta a kvintakordů na nich vystavěných ve všech dur stupnicích  
4. Napiš obraty kvintakordu Es dur. - znalost kvintakordů a jejich obratů (sextakord, kvartsextakord) všech durových stupnic    
5. Kolik hráčů hraje v duu, triu, kvartetu, kvintetu ? - znalost hudebních termínů duo, trio, kvarteto, kvinteto, orchestry symfonické a komorní - smyčcové, dechové, lidové  
6. Zapiš předznamenání: C dur, Es dur, E dur, F dur, A dur  - znalost předznamenání všech stupnic dur, schopnost odvodit paralelní moll  
7. Jaký je rozdíl mezi operou a operetou ? - znalost hudebních termínů píseň, kantáta, opera (overtura, libreto, árie), opereta, pěvecké hlasy - soprán, alt, tenor, bas (ev. baryton, mezzosoprán)  
8. To co ti přehraji je motiv nebo téma a proč ?  - znalost hudebních termínů motiv, téma - schopnost při poslechu analyzovat  
9. Co znamená vokální, instrumentální ?  - znalost hudebních termínů vokální a instrumentální hudba  
10. Jakou formu má následující píseň ? - znalost základních hudebních forem - malá jedno, dvou a třídílná

Test 2. pol. 4. ročník
1. Zmenšený kvintakord od d1, e1 a zvětšený kvintakord od g1, as1.
- znalost durových kvintakordů všech stupnic (1., 3., 5. stupeň stupnice), schopnost pomocí posuvek zvýšit 5. stupeň (a vytvořit tak zvětšený)  nebo snížit 3. a 5. stupeň (a vytvořit tak zmenšený kvintakord)

2. Zapiš tvrdě velký septakord od es1, e1 a měkce malý septakord od fis1, cis1.  - znalost všech stupnic, schopnost určit 1., 3., 5. a 7. stupeň (dur - tvrdě velký septakord - např. Amaj, moll - měkce malý septakord např Am7) 3. Co je konsonance a disonance, napiš příklad. - znalost hudebních termínů, schopnost posoudit libo a nelibozvučnost
4. Enharmonicky zaměň fis1, f1, b
- základní orientace v tónové řadě, schopnost stejně znějící tón, akord, stupnici zapsat alternativním způsobem
5. Co je to modulace a tonální skok.  - znalost hudebních výrazů modulace a tonální skok, shopnost posoudit změnu  tóniny skladby pozvolnou (modulaci) a okamžitou (tonální skok)   6. Napiš alespoň 3 příklady vyjadřovacích prostředků hudby.
- orientace v hudebních termínech melodie, harmonie, rytmus, dynamika, tempo, instrumentace

7. Co jsou paralelní stupnice ? Napiš paralelní k C, A, As, Es, E dur.  - opakování 3. ročníku   8. Odvozené intervaly: napiš m7 od f, m6 od f, zv2 od f, zv3 od a, zv.7 od a, zv5 od a.  - opakování 3. ročníku   9. Napiš základní harmonické funkce pro C, F, B dur.  - opakování 3. ročníku   10. Napiš obraty kvintakordu e moll.  - opakování 3. ročníku

Test 2. pol. 5. ročník
1. Zapiš m3 a v3 od c, d, e, f, g, a.
 - opakování přechozích ročníků 
2. Zapiš zvětšený kvintakord od c, f, g a zmenšený kvintakord od c, f, g.
 - opakování přechozích ročníků 
3. Zapiš tvrdě velký septakord od c, g, f a měkce malý septakord od a, e, d.
 - opakování přechozích ročníků 
4. Zapiš zmenšený septakord od c, f, b.
 - schopnost z tvrdě velkého kvintakordu (1., 3., 5., 7. stupeň dur stupnice) odvodit zmenšený septakord (2x snížením 7. stupně, 1x snížení 3. a 5. stupně)
5. Jmenuj dvě nejstarší české hudební památky.
 - znalost hlavních období vývoje hudby (pravěk, středověk - Románské období, Gotika, novověk - Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus, Impresionismus, Hudba 20. století)
6. Zapiš velkou nonu, malou decimu a čistou undecimu od d1.
- znalost intervalů přesahujících oktávu - nóna, decima, undecima, duodecima, tercdecima

7. Co v 6. a 7. století "vymyslel" papež Řehoř a kolik hlasů to má ?
 - viz otázka 5 a 8
8. Co je „homofonie“ a  co jsou „neumy?
 - znalost hudebních pojmů  - homofonie (vícehlas s jednou základní melodií), polyfonie (vícehlas - nerozlišují se hlavní a vedlejší hlasy), neumy (první notové písmo podobné diakritickým znaménkům), hymnus (zhudebněný chvalozpěv - nepochází z bible), žalmy (zhudebnělé oslavné a prosebné texty Starého zákona), melismatický zpěv (na 1 slabiku více tónu), sylabický zpěv (1 slabika na jeden tón)
9. Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur. Napiš obraty kvintakordu c moll.
 - opakování předchozích ročníků
10. Poslechy - Má vlast + ukázky z hodin HN5 od pravěku do hudby 20.st.
- Pravěk
zpěv australských domorodců (aboriginů), indiani mapuche
- Starověk
kithara jako doprovodný nástroj
- Středověk
gregoriánský chorál - Kyrie
- Renesance
Turdion - starofrancouzská píseň (Batalion)
- Baroko
Toccata a fuga d moll - J.S. Bach, Čtvero ročních období - A. Vivaldi, G.F. Handel - Mesiáš-Glory of The Lord, G.P. Telemann - Sonata in C pro 2 housle,
- Klasicismus
L.v. Beethoven - Osudová, F.  Liszt - Preludium a fuga, Ryba J.J. - Česká mše vánoční, Mozart W.A. - Malá noční hudba, Haydn J. - Symfonie c.101
- Romantismus
Bizet G. - opera Carmen-předehra, Čajkovský P.I. - Klavírní koncert b moll, Dvořák A. - Novosvětská symfonie - Largo, Mendelssohn-Bartholdy F. - Svatební pochod, Verdi G. - La Traviata, Smetana B. - Prodaná nevěsta, Strauss J. (mladší ) - Na modrém Dunaji
- Přelom 19. a 20.st.
Debussy C. Faunovo odpoledne (impressionismus), Musorgskyj M.P. - Kartinky, Rimskij-Korsakov N. - Let čmeláka, Ravel M. - Bolero, Rachmaninov S.V. - Klavírní koncert, Schonberg A. Fantazie,op. 47 (expresionisus)