Hudební nauka

je povinnou součástí studia hudebního oboru (HO). Ředitel může na žádost zákonných zástupců žáka prominout docházku na výuku částečně nebo zcela, žák je však povinen minimálně jednou za pololetí vykonat zkoušku z příslušného učiva podle rozvrhu = v hodině daného ročníku (viz Rozvrhy kolektivních předmětů v sekci Úvodní informace), zpravidla první týden v lednu (1.pol.) a první týden v červnu (2.pol.).

Požadavky pro HN1-5 viz níže. Pokud je žák při přezkoušení (testu) hodnocen známkou 3 nebo 4, "samostudium" nezvládl a nebude mu proto v následujícím pololetí umožněno.

Přehled učiva

1. ročník
- 2. ročník
- 3. ročník
- 4. ročník

Požadavky

ukázkové testy 1. pololetí
ukázkové testy 2. pololetí